უფასო მიწოდება თბილისის მასშტაბით

24/7 SUPPORT

+995 591 39 99 00

ნივთის უკან დაბრუნების პირობები

წინამდებარე „ნივთის უკან დაბრუნების პირობები“ აწესრიგებს შპს ენ ბი სი ჯგუფი (ს/ნ 400300893;  რეგისტრაციის მისამართი: თბილისი, გლდანის რაიონი, მარატ ნოზაძის ქუჩა N 8, სართული 1, კომერციული ფართი) შეძენელი საქონლის უკან დაბრუნების პირობებს ფიზიკური პირებისათვის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად.

წინამდებარე ნივთის უკან დაბრუნების პირობები არ ვრცელდება მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებზე და ინდივიდუალურ მეწარმეებზე.

Gebi-ისთვის მნიშვნელოვანია თითოეული მომხმარებლის კმაყოფილება. შესაბამისად, ძალისხმევას არ ვიშურებთ, რომ შემოთავაზებული პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილოს თქვენი სურვილები. იმ შემთხვევებისთვის, თუ მოწოდებული პროდუქცია დაზიანებულია ან არ შეესაბამება ვებგვერდზე მითითებულ მონაცემებს, ჩვენ გთავაზობთ პროდუქტის გამოცვლას ან თანხის დაბრუნებას ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად.

დაბრუნების პირობები წარმოადგენს ვებგვერდით სარგებლობის წესებისა და პირობების განუყოფელ ნაწილს. ვებგვერდით სარგებლობის წესებსა და პირობებზე დათანხმებისას თქვენ ეთანხმებით წინამდებარე დაბრუნების პირობებსაც.

რა შემთხვევაში შემიძლია პროდუქტის დაბრუნება?

Gebi  პროდუქტის დაბრუნების პოლიტიკის გათვალისწინებით, გაძლევთ შესაძლებლობას უკან დააბრუნოთ შეძენილი პროდუქტი, თუ:

• A. Gebi – მ არ შეასრულა დანაპირები:

o • პროდუქტი არ შეესაბამება შეკვეთას ან ვებგვერდზე განთავსებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს;

o • პროდუქტი დაზიანებულია;

o • მიწოდების შეთანხმებული დრო დაირღვა Gebi-ის მხრიდან;

• B. პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი.

საფუძვლის მითითების გარეშე მომხმარებელს შეუძლია ხელშეკრულებაზე უარის თქმა, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

რამდენ დღეში შემიძლია ნივთის დაბრუნება?

• • პროდუქტის დაბრუნების სურვილის შემთხვევაში, საჭიროა პროდუქტის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში დააფიქსიროთ მოთხოვნა.

როგორ უნდა დავაფიქსირო მოთხოვნა პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლაზე?

• • შეგიძლიათ განაცხადოთ მოთხოვნა წერილობითი სახით ….. დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით შეგიძლიათ მოგვწეროთ ჩატში ან/და დაგვიკავშირდეთ ქოლ ცენტრის საშუალებით ნომერზე +995 591 39 99 00.

რა პროცედურა უნდა დავიცვა თანხის ანაზღაურებისთვის?

• • თუ გსურთ პროდუქტის დაბრუნება, საჭიროა პროდუქტს ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი ასეთის არსებობის შემთხვევაში. საგარანტიო ფურცელი, ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, ნივთის დაუზიანებელი ყუთი, აქსესუარები და სხვა. დაბრუნების ხარჯს ანაზღაურებს Gebi-ი.

ქარხნული წუნის 7 დღის შემდგომ აღმოჩენის შემთხვევაში, უნდა მიმართოთ პირდაპირ შესაბამის სერვის ცენტრს, რომელიც აღნიშნულია საგარანტიო დოკუმენტში.

რამდენ დღეში მოხდება პროდუქტის დაბრუნება?

• • თბილისის მასშტაბით ნივთის დაბრუნება მოხდება განაცხადის დაფიქსირებიდან მაქსიმუმ 24 საათში

• • დიდი და პატარა რეგიონების შემთხვევაში, ნივთის დაბრუნება მოხდება განაცხადის დაფიქსირებიდან 5 სამუშაო დღეში. მაღალმთიანი რეგიონის შემთხვევაში, 7-10 სამუშაო დღეში.

• • Gebi -ის წარმომადგენლები განაცხადის მიღებიდან მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში დაგიკავშირდებიან ნივთის დაბრუნების პროცედურასთან დაკავშირებით.

როგორ მოხდება თანხის ანაზღაურება?

Gebi-ი ნივთის უკან დაბრუნების შემდეგ, 24 საათის განმავლობაში, შეგატყობინებთ გადაწყვეტილებას პროდუქტის ანაზღაურება/უკან დაბრუნების სტატუსის შესახებ.

ქარხნული წუნის შემთხვევაში, თანხის უკან დაბრუნების ან ნივთის ჩანაცვლების შესახებ გადაწყვეტილებას გაიგებთ 5 დღის განმავლობაში.

დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში თანხის ანაზღაურება მოხდება შეტყობინების მიღებიდან მაქსიმუმ 5 სამუშაო დღეში.

უარყოფითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ნივთი დაგიბრუნდებათ უკან

როგორ მოხდება დაბრუნებული პროდუქტის თანხის ანაზღაურება?

• • თანხის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ უნაღდო ანგარიშსწორებით, მომხმარებელს იმ საბარათო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით, რომლითაც განხორციელდა ნივთის შესყიდვა.

ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების წესი:

• • Gebi -ი მომხმარებლის მიერ პროდუქტის დაბრუნებისას აანაზღაურებს ტრანსპორტირების მომსახურების ღირებულებას.

ნივთები, რომლებიც დაბრუნებას არ ექვემდებარება:

  • ნივთი, დამზადებული მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით ან აშკარად მომხმარებლის პირად საჭიროებებზეა მორგებული;
  • საქონელი, რომლის მიწოდების შემდეგ გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ განხორციელდა მომსახურება.  გამყიდველმა/წარმომადგენელმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო.
  • დამატებითი მომსახურება/მიწოდება
  • ნივთები, რომელთა მიმართ არ არის დაცული ექსპლუატაციის პირობები.
  • მომხმარებლის ნივთი, რომელსაც აღმოაჩნდება რაიმე სახის ფიზიკური/გარეგნული წუნი, განსხვავებით ჩაბარების მომენტისა, სადაც ამ უკანასკნელს აქვს ხელმოწერა, რომ ჩაიბარა გარეგნულად უნაკლო პროდუქტი.
  • ნივთი, რომელიც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, რომ მიწოდებული საქონლის ფასი დამოკიდებულია ფინანსურ ბაზარზე არსებულ ცვლილებაზე, რომელსაც კომპანია ვერ აკონტროლებს და რომელიც ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლების განხორციელებისთვის მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილ ვადაში წარმოიშვა.
  • მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს.
  • მომხმარებლის მიერ დაზიანებული ნივთი

მომხმარებელთა საყურადღებოდ

ყურადღებით შეამოწმეთ ნივთები ჩაბარების/მიღების მომენტში და კურიერის მიერ გადმოცემულ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერით დაადასტურეთ, რომ: ჩაიბარეთ თქვენს მიერ შემოწმებული, ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო საქონელი.

დაბრუნება არ მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ნივთს აღმოაჩნდება რაიმე სახის ფიზიკური/გარეგანი დაზიანება, დაზიანებული იქნება ქარხნული ყუთი/შეფუთვა ან წაშლილი იქნება პროდუქტის საიდენტიფიკაციო.

ნივთები, რომელთა დაბრუნებაც გსურთ, არის თქვენი პასუხისმგებლობის ფარგლებში, სანამ ისინი გამყიდველის საწყობს არ მიაღწევენ, მათი დაზიანების ან დაღუპვის რისკი გეკისრებათ თქვენ. პროდუქტის ჩვენს საწყობში დაბრუნების/გამოგზავნის პროცესში მიყენებული ზიანი თქვენი პასუხისმგებლობაა. გთხოვთ, დარწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოდ შეფუთეთ საქონელი, რათა თავიდან აიცილოთ რაიმე დაზიანება პროდუქტებზე ან ყუთებზე, რადგან ეს გავლენას მოახდენს პროდუქტის ღირებულებაზე და შესაბამისად, ჩვენს შესაძლებლობაზე, გავყიდოთ პროდუქტი. დარწმუნდით, რომ პროდუქტის ორიგინალური შეფუთვა ხელუხლებელია. გთხოვთ, შეინახოთ ქვითრები, საფოსტო გზავნილის დოკუმენტი და ნომრები, როგორც ნივთის გამყიდველისათვის გამოგზავნის მტკიცებულება.


ადგილზე მიტანის სერვისი

ონლაინ გადახდები

საბანკო განვადება

100% უსაფრთხო გამოცდილება

საგარანტიო მომსახურება

კალათა
შესვლა

არ ხარ რეგისტრირებული?

პროდუქცია
0 ფავორიტები
0 პროდუქტი კალათა
ჩემი გვერდი