კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ (ს/ნ 400300893;  რეგისტრაციის მისამართი: თბილისი, გლდანის რაიონი, მარატ ნოზაძის ქუჩა N 8, სართული 1, კომერციული ფართი) უფრთხილდება და იცავს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც შეგროვდა, მუშავდება და გამოიყენება წინამდებარე ვებგვერდზე თქვენი სტუმრობის განმავლობაში და შემდგომში.

წინამდებარე „კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა“ (შემდგომში – „პოლიტიკა“) შემუშავებულია „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად და იძლევა ინფორმაციას, თუ როგორ ახორციელებს შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ პერსონალური დამუშავებასა და დაცვას.

წინამდებარე ვებგვერდის გამოყენება ჩაითვლება იმის დასტურად, რომ თქვენ გაეცანით და დაეთანხმეთ მოცემულ „კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკას“.

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ ეთანხმებით მონაცემთა დამუშავების იმ მეთოდებს, რომლებიც დასახელებულია ამ პოლიტიკაში, არ უნდა გამოიყენოთ წინამდებარე ვებგვერდი და არ უნდა ისარგებლოთ შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ – ს რომელიმე სერვისით.

იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ, რომ აღარ იქნას გამოყენებული თქვენს მიერ უკვე მიწოდებული პერსონალური მონაცემები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: [email protected]

წინამდებარე პოლიტიკა შესაძლოა განახლდეს პეროდულად. აქედან გამომდინარე, გთხოვთ გაეცნოთ მას რეგულარულად.

ტერმინთა განმარტება:

„პერსონალური მონაცემი“ – ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით;

 „პერსონალური მონაცემის დამუშავება“ – ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა, ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი:

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია იმისათვის, რომ მოგეწოდოთ სერვისები და დაკმაყოფილდეს თქვენი საჭიროებები.

პერსონალური მონაცემები, რომელსაც ამუშავებს შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ ამუშავებს თქვენს მიერ ვებგვერდის მეშვეობით მიწვდილ ინფორმაციას. თქვენ მიერ შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“-სთვის პერსონალური მონაცემების მიწოდება ხდება მაშინ, როდესაც ვებგვერდზე შეგყავთ მონაცემები, აგრეთვე მაშინ, როდესაც რეგისტრირდებით ვებგვერდზე ინფორმაციის მისაღებად და სხვა საშუალებით.

პერსონალური მონაცემები, რომელთა დამუშავებაც ხდება:

  • სახელი და გვარი;
  • პირადი ნომერი ან სხვა საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი და მისი გამცენი ქვეყანა.
  • დემოგრაფიული მონაცემები (სქესი; დაბადების თარიღი);
  • საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონის ნომერი; ელექტორნული ფოსტის მისამართი);
  • საცხოვრებელი მისამართი;
  • მოწყობილობა, რომელსაც იყენებთ;
  • ვებგვერდზე ვიზიტის თარიღი და დრო;
  • ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია
  • სხვა ინფორმაცია, რომელსაც გასცემთ წინამდებარე ვებგვერდის მეშვეობით.
  • მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას და აძლევს უფლებას შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“-ს, რომ მის მიერ კლინიკის ექიმისთვის მიწოდებული ინფორმაცია დაამუშაოს, შეინახოს და საჭიროების შემთხვევაში  პროვაიდერ კლინიკასთან   მომხმარებლის  გადამისამართების შემთხვევაში გადასცეს პროვაიდერ კლინიკას მის ხელთ არსებული სრული სამედიცინო ინფორმაცია მომხმარებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის  შესახებ, მომხმარებლის დამატებითი თანხმობის/ნებართვის გარეშე

პერსონალური მონაცემების დამუშავების ტექნოლოგია:

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ იყენებს პერსონალური მონაცემების დამუშავების ისეთ ტექნოლოგიას, როგორიცაა მზა ჩანაწერები (cookies) თეგი (თრექინგის ტექნოლოგია).

კონფიდენციალურობის გარანტიები:

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ ამუშავებს მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილ ფარგლებში, კანონით გათვალისწინებული მონაცემთა დამუშავების პრინციპების სრული დაცვით. კერძოდ, პერსონალური მონაცემები მუშავდება სამართლიანად და კანონიერად, მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული მიზნებისთვის და იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“-ს  მიზნების მისაღწევად. ამასთან, მონაცემები, რომელთა დამუშავებაც ხდება არის იმ მიზნის პროპორციული, რომელთა მისაღწევადაც მუშავდება ისინი. პერსონალური მონაცემები ინახება იმ ვადით, რაც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად.

შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ ატარებს უსაფრთხოების სათანადო ზომებს და პროცედურებს, იმისათვის რომ დაცული იქნას მის კონტროლის ქვეშ არსებული პერსონალური მონაცემები არაუფლებამოსილი პირის მიერ დამუშავებისგან, კერძოდ არასწორი შეგროვების, ჩაწერის, შენახვის, შეცვლის, გამოთხოვის, გამოყენებისა და გამჟღავნებისგან. თუმცა, შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ არ არის პასუხისმგებელი იმ ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეული იქნა მომხმარებლის იმ ელექტრონულ მოწყობილობაზე არაუფლებამოსილი წვდომის შედეგად, რომლითაც მომხმარებელი იღებდა მომსახურებას. შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ არ არის პასუხისმგებელი უსაფრთხოების რაიმე ფორმით დარღვევაზე ან მესამე პირის ქმედებაზე ან მოვლენებზე, რომლებიც სცდება მისი გონივრული კონტროლის ფარგლებს.

სათანადო მომსახურების უზრუნველსაყოფად შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“ უფლებამოსილია ინფორმაცია მიაწოდოს იმ კონტრაქტორებს, რომლებიც მისი სახელით ან მასთან ერთად საქმიანობენ ვებგვერდის გამართულად ფუნქციონირებაზე. ამასთან, მომხმარებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შპს „ენ ბი სი ჯგუფი“-ს თანამშრომლების, პარტნიორებისა და სხვა მესამე პირებისთვის მხოლოდ სამსახურებრივი აუცილებლობის საფუძველზე და მის ფარგლებში.

გაცნობებთ, რომ გარდა წინამდებარე პოლიტიკით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას გავამჟღავნებთ მხოლოდ კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ შენახულ მონაცემებზე და გარდა ამისა, გარკვეულ შემთხვევებში, თქვენ შეგიძლიათ ასევე მოითხოვოთ თქვენი მონაცემების წაშლა, შესწორება ან დამუშავების შეზღუდვა.

დამატებითი კითხვების შემთვევაში:

დაგვიკავშირდით ელექტრონულ ფოსტაზე: [email protected]

მობილური ნომრის მეშვეობით: +995 591 39 99 00

ამასთან, პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ კანონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს.